Gedrag van fietsers

Regelmatig ontvangt de Fietsersbond Amsterdam klachten over het gedrag van fietsers in Amsterdam. Vaak met de opmerking dat de Fietsersbond moet zorgen dat fietsers zich beter aan de verkeersregels houden. Wij herkennen die ergernissen wel. Ook leden van de Fietsersbond Amsterdam hebben, net als andere weggebruikers, last van ergerlijk en gevaarlijk gedrag van collega-fietsers. De vraag is echter in hoeverre de Fietsersbond hiervoor verantwoordelijk is. Het simpele antwoord daarop is dat de Fietsersbond niet verantwoordelijk is voor hoe individuele fietsers zich gedragen. Net zomin als de ANWB verantwoordelijk is voor de automobilist die door rood rijdt, of Vereniging Eigen Huis voor de huiseigenaar die geluidsoverlast veroorzaakt voor de buren. Dus we zijn niet verantwoordelijk, maar we voelen ons er wel bij betrokken. Een andere vraag is of, en in welke mate, we als Fietsersbond ons inspannen om dat gedrag te veranderen. Hierbij willen we allereerst het belang van handhaving van en voorlichting over verkeersregels benadrukken. Wij zijn voor een intensievere handhaving. Handhaving en voorlichting zijn echter taken die met name thuishoren bij de overheid. Wat wij vooral kunnen doen is meedenken, adviseren en actievoeren voor een inrichting van de openbare ruimte die tot zo min mogelijk conflicten tussen de verschillende verkeersdeelnemers leidt en die als het ware uitnodigt tot ‘goed gedrag’. Waarbij wij uiteraard vooral oog hebben voor de positie van fietsers Dat meer aandacht voor fietsers bij de inrichting van de stad van belang is wordt ook ondersteund door het feit dat de fiets steeds belangrijker wordt voor de mobiliteit in de stad, waarbij het gebruik van de auto in de stad afneemt. Ook het stadsbestuur streeft naar een verdere toename van het gebruik van de fiets.

In deze pdf willen we voorbeelden geven van maatregelen die volgens ons zullen bijdragen aan minder storend gedrag door fietsers. Het gaat daarbij om zaken zoals

  • Spookrijden;
  • Op de stoep fietsen;
  • Door een rood verkeerslicht rijden;
  • Foutparkeren van fietsen.

Voor wat betreft het zonder licht rijden van fietsers zien we vooral een taak van de overheid om te zorgen voor goede voorlichting en handhaving. Dit geldt ook voor het geen voorrang verlenen aan voetgangers op zebrapaden. Deze ergernissen laten we hier dan ook buiten beschouwing.

 

 

Hier een artikel van Sophie Knight voor CityLab  over conflicten tussen fietsers en voetgangers op straat in Amsterdam.